POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HIPIATRYCZNA

 § 1

 1. Polityka prywatności, zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących uczestników konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Hipiatryczne. Zawarte tu postanowienia są spójne z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

§ 2

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych na Stronie do rejestracji jest Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, a także inne podmioty związane z organizacją Konferencji, czyli Sponsorzy, Partnerzy, Organizatorzy.

 2. Polskie Towarzystwo Hipiatryczne przetwarza dane osobowe w zakresie i wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Sponsorów, Partnerów i Organizatorów przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, bądź innym (tożsamym dokumentem zawierającym RODO) dokumentem danego podmiotu.

 

§ 3

 1. Na Stronie mogą być przetwarzane następujące dane: 

  1. pliki cookies – na podstawie zgody użytkownika; 

  2. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny, informacje o wizytach i korzystaniu z Stronie, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie – w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Strony na urządzeniu końcowym użytkownika, analizy ruchu na Stronie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgody wyrażonej przez użytkownika oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

  3. informacje wprowadzane podczas rejestracji użytkownika na Stronie:

 • imię,

 • nazwisko,

 • płeć,

 • adres korespondencyjny,

  • kraj,

  • miasto,

  • ulica wraz z numerem budynku i lokalu/mieszkania,

  • kod pocztowy,

 • telefon,

 • data urodzenia,

 • e-mail,

 • hasło,

 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do e-mailem lub za pośrednictwem Strony, w tym treści komunikacyjne i metadane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 1. wszelkie inne dane osobowe, które są wprowadzane na Stronie przez uczestnika.

 2. Dane są przetwarzane w następujących celach:

 3. rejestracji Uczestników i umożliwienia udziału w Międzynarodowej Konferencji

 4. Hipiatrycznej, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Konferencji – dane osobowe przechowywane są przez okres do 5 lat.

 5. w celu prowadzenia bieżącego kontaktu z Uczestnikami, w ramach realizacji prawnie

 6. uzasadnionego interesu Administratora jakim jest przekazywanie Uczestnikom informacji związanych z organizacją Międzynarodowej Konferencji Hipiatrycznej oraz innych wydarzeń organizowanych, współorganizowanych lub objętych patronatem przez Polskie Towarzystwo Hipiatryczne – dane osobowe przechowywane są przez okres do 5 lat.

 7. sprawozdawczości finansowej w przypadku Uczestników, którzy dokonali opłaty

 8. konferencyjnej, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz przepisów z zakresu prawa podatkowego – dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano opłaty konferencyjnej,

 

 

 

§ 4

Administrator nie korzysta z profilowania w ramach Strony.

 

 

§ 5

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. Użytkownika – przez czas korzystania ze Strony.

  2. Zarejestrowanego uczestnika – od momentu wprowadzenia danych osobowych na Stronie, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres 5 lat wynikający z ochrony przez ewentualnymi roszczeniami i zobowiązaniami nałożonymi na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO;

 

§ 6

 1. Administrator nie przesyła danych osobowych do innych, związanych organizacji, państw trzecich.

 2. Administrator zobowiązany przepisami prawa ujawnia dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 7

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:

  • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do informacji jakie to dane, jak są przetwarzane, a także wycofania zgody w całości lub części, co do sposobu ich przetwarzania (art. 15 RODO);

  • otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);

  • sprostowania (art. 16 RODO);

  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)  (art. 17 RODO);

  • ograniczenia przetwarzania  (art. 18 RODO), gdy:

  • przenoszenia danych (art. 20 RODO);

  • sprzeciwu  (art. 21 RODO).

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw należy zgłosić się do Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego.

 2. Każda osoba ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

 

§8

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji. 

 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 20 września 2023 roku.

Scroll to Top